اطلاعیه / اخبار

به اطلاع شرکت های بازرسی و نمونه برداری می رساند از تاریخ 1396/11/01 زون بندی در سامانه ارجاع نمونه حذف شده و شرکت های بازرسی می توانند از تمام محوطه ها اقدام به نمونه برداری نمایند.

لازم به ذکر است توجه به نکات زیر الزامی می باشد:

* بررسی دقیق اسناد ارائه شده توسط ارباب رجوع با اطلاعات وارد شده در سامانه ارجاع نمونه.

* پرینت فرم نمونه برداری نمونه هایی که توسط ارباب رجوع ثبت و ارجاع داده شده است.

* تایید نهایی و درج مبلغ بعد از نمونه برداری تمامی نمونه های ارجاع داده شده.